Vedtægter

§1 Navn
Foreningens navn er Tårnbymalerne stiftet den 23. februar 1992.

§2 Formål
Foreningens formål er gensidig inspiration og fælles udstillingsaktiviteter.

§3 Medlemskab og Kontingent
a. Medlemskab er åbent for alle og opnås ved henvendelse til bestyrelsen.
b. Foreningens brugere af lokalet er max 100, hvorefter man overgår til officiel venteliste.
c. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen og gælder for næste kalenderår.
d. Kontingent indbetales senest 01.marts i indeværende kalenderår.
e. Ved 2 måneders restance slettes man som medlem.
f. Ved genindmeldelse noteres man på official venteliste, hvis antallet af brugere til lokalet
overstiger 100.
g. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§4 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, som består af fem medlemmer.
Formand, to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kasserer, et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
Desuden vælges to suppleanter ,hvor én er på valg i ulige år og én i lige år.
Desuden vælges én revisor og én revisorsuppleant for 1 år af gangen..
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Formand og kasserer er underskiftsberettiget.

§5 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest 31.marts ved skriftlig indkaldelse
med dagsorden senest 3 uger før.
Hvert medlem har 1 stemme. Der kan afgives stemme ved fuldmagt max. 2 fuldmagter pr.
fremmødt medlem. Ingen stemmeret ved kontingent-restance.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.)
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Valg af særlige udvalg.
11. Eventuelt.

§6 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ,hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§7 Hæftelse
Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 8 Ændring af vedtægter
Ændring af vedtægter, kræver at mindst 2/3 af fremmødte stemmer herfor.

§9. Ophævelse
Ophævelse af foreningen kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af fremmødte medlemmer
stemmer herfor. Der kan afgives stemme ved fuldmagt, max 1 pr. fremmødt medlem.
Evt. midler overgår til kulturelt formål efter bestyrelsens valg.


Vedtægter ændret dato 1.marts 2009.

Tilbage til forsiden